Zgłoś się do nas ze swoim projektem i rozwiń go w rentowny biznes.

Home FAQ Pytania i odpowiedzi

FAQ - uzyskaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1.Czy w trakcie uczestnictwa w projekcie dopuszczalne jest wsparcie inwestora, którego samodzielnie pozyskamy?

Znalezienie inwestora nie stoi na przeszkodzie w uczestnictwie w projekcie  a może pomóc w rozwoju pomysłu. W III fazie wsparcia dla pomysłodawców przewidziane są prezentacje przed VC.

2. Jakie są zasady dotyczące nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku, głosu oraz praw autorskich uczestnicząc w procesie inkubacji?

Zasady określone zostały w § 3 ust. 2-5 umowy inkubacji (stanowiącej załącznik do regulaminu, dostępny pod adresem: https://strefapomyslodawcy.pl/dokumenty/ )

3. Czy strefa Pomysłodawcy udziela wsparcia finansowego? Jeśli tak to na jakim etapie i w jakiej wysokości?

“Strefa” zapewnia szerokie wsparcie eksperckie i merytoryczne w postaci konsultacji, warsztatów i usług nie przekazując żadnych środków finansowych pomysłodawcom. W II oraz III fazie, o ile to będzie zasadne zostanie zrealizowana usługa w o wartości II faza – 10 000,00 PLN netto, III faza 25 000,00 PLN netto .

4. Na starcie projektu uzyskałem informację, że jest pula środków na zakup usług zewnętrznych, jeśli takie będą zasadne. Czy zatem projekt przewiduje taką pulę na “zewnętrzne usługi” a jeśli tak – w jakiej wysokości, czy też chodzi tutaj o usługi z Państwa strony bez wyrażenia ich wartościowo?

Proces inkubacji dopuszcza zlecenie usług na zewnątrz w uzasadnionych przypadkach. W II fazie jest to pula 10 000,00 PLN netto. W III fazie to kwota 25 000,00 PLN netto. (na usługę związaną z opracowaniem MVP).

5. Gdzie można pobrać opisy i wzory dokumentów obowiązujących w projekcie np. wzór umowy,  regulamin itp.?

Dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.strefapomyslodawcy.pl w zakładce “o projekcie”.

6. Jaki jest zakres merytoryczny planowanej sprawozdawczości i zakładana częstotliwość tego procesu?

Proces raportowania nie ma na celu dociążenia pomysłodawców, ale weryfikację ich zaangażowania i postępów w danym etapie. Nie będą to rozbudowane i złożone raporty.

7. Czy pomysły zgłoszone do Strefy Pomysłodawcy zostaną objęte ochroną przed wykorzystaniem pomysłu przez innego autora ?

W świetle zasad realizacji Projektu osoby odpowiedzialne za proces oceny Pomysłów biznesowych oraz za proces inkubacji ze strony Lidera oraz Partnerów są zobowiązane do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji Projektu od Pomysłodawców przez okres realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.

8. Kto może zgłosić pomysł do projektu ?

Do projektu może zgłosić się każda osoba, posiadająca innowacyjny pomysł. Osoba fizyczna lub zespół osób fizycznych, które zgłoszą się do Projektu z Pomysłem biznesowym na produkt/usługę, który będzie mógł zostać objęty wsparciem w celu przygotowania innowacyjnego produktu, w tym usługi w formie MVP (Minimum Viable Product). Pomysłodawca musi być właścicielem zgłaszanego Pomysłu biznesowego i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

9.Czy biorąc udział w projekcie jestem zobligowany do założenia działalności gospodarczej?

Nie, umowę inkubacyjną podpisujemy z osobami fizycznymi.

10. Jaki jest minimalny dopuszczalny wiek pomysłodawcy?

Minimalny dopuszczalny wiek to 18 lat.

11. Kiedy dostanę informację o zakwalifikowaniu się do I fazy inkubacji?

Informacje o zakwalifikowaniu się do I fazy inkubacji, otrzymują Państwo po wysłuchaniu wszystkich pomysłów, zakwalifikowanych na Panel Ekspertów. Eksperci sporządzają listę rankingową, na podstawie otrzymanej przez każdy z ocenionych Pomysłów biznesowych punktacji.

12.Jeśli złożę wniosek i odpadnie na etapie oceny merytorycznej, czy mogę złożyć wniosek w kolejnej rundzie?

Tak.

13.Jakie koszty ponosi się podejmując z Państwem współpracę?

Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów uczestnictwa w projekcie.

14.W jakiej formie odbywają się spotkania?

Spotkania (w trakcie procesu oceny jak i inkubacji) odbywają się co do zasady w formie online.

Czy w projekcie mogą wziąć udział  osoby mające swoją działalność gospodarczą, ale chcące się rozwinąć w innej branży?

Warunkiem jest m.in. to aby pomysł nie podlegał aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostałe warunki określa regulamin Projektu.

Co to jest DEMODAY?

DemoDay, to wydarzenie organizowane na zakończenie każdej rundy inkubacji, podczas którego Pomysłodawcy, którzy ukończyli II fazę inkubacji będą mieli szansę zaprezentować się przed funduszami seed capital i venture capital oraz publicznością. Wskazane fundusze oraz publiczność dokonają wyboru najlepszego pomysłu, który zostanie wyróżniony nagrodą pieniężną.

Skip to content