Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do nas ze swoim projektem i rozwiń go w rentowny biznes.

Home Formularz zgłoszeniowy

  1. DANE OSOBOWE
  2. OPIS POMYSŁODAWCY I ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT

  0

  3. Etap rozwoju pomysłu

  4. OPIS PROBLEMU

  0
  5. OPIS ROZWIĄZANIA

  0
  6. OPIS KONKURENCJI

  0

  0
  7. PROGNOZY FINANSOWE

  0

  0
  8. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM POMYSŁU

  0
  9. OBECNE POTRZEBY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM POMYSŁU

  0
  10. WPŁYW SPOŁECZNY

  0
  11. ANALIZA UWARUNKOWAĆ FORMALNO-PRAWNYCH WDROŻENIA TECHNOLOGII

  0
  SŁOWA KLUCZOWE

   1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
   3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Pomysłodawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Skip to content