Zgłoś się do nas ze swoim projektem i rozwiń go w rentowny biznes.

Home Kadra projektu

Anna Blajerska
Kierownik Projektu

Kierownik projektów realizowanych w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym wspierającym startupy i pomysłodawców w zakresie rozwoju ich pomysłów biznesowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Prowadzi nadzór nad kadrą administracyjną, finansową i merytoryczną projektu i koordynuje  pracę stałego zespołu.

Karolina Pawłowska
Manager ds. jakości inkubacji

Tworzy i wspiera zespoły w tworzeniu produktów i usług w podejściu human centred design wykorzystując narzędzia design thinking i service design. W PPNT odpowiada za wdrożenie metodyki Lean Canvas i Lean Startup i superwizję procesy inkubacji startupów. Pracuje bezpośrednio z Managerami Inkubacji konsultując plany inkubacji i raporty końcowe. Prowadzi działalność związaną z badaniami rynku, ewaluacjami programów rozwoju firm i service designem. Ma cenne doświadczenia z udziału w kilku zespołach startupowych. Kompetencje: zarządzanie projektami, analizy rynku, badania jakościowe, fundusze UE, coaching, B+R, projektowanie produktów i usług, ewaluacja, usprawnianie procesów.

Kamil Kwiatkowski
Zastępca kierownika projektu – specjalista ds. modelowania procesów

Z zawodu radca prawny specjalizujący się w prawie pomocy publicznej oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Jako projekt manager inicjuje zmiany w funkcjonowaniu podmiotów wierząc, że każde zadanie można wykonać lepiej. Nowe pomysły przeobraża w realne przedsięwzięcia a następnie kreuje narzędzia ich realizacji oraz je wdraża. Nieustannie dąży do samorozwoju zawodowego wierząc, że najważniejsze to wymagać jak najwięcej od samego siebie.

Łukasz Kania
Specjalista ds. rozliczenia Projektu

W  projekcie “Strefa Pomysłodawcy”  PPNT koordynację działań oraz poprawność jego realizacji pod kątem finansowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy europejskich- przez kilka lat nadzorował poprawność realizacji Projektów przez Beneficjentów, wspierał przedsiębiorstwa z sektora MSP w pozyskiwaniu funduszy na wdrożenia prac B+R, ekspansję zagraniczną, rozwój startupów.

Monika Szarowolec-Chołuj
Specjalista ds. zakupów
W PPNT odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie obowiązującymi przepisami PZP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach prowadzonych Projektów.  Koordynuje proces wszczęcia postępowania wg odpowiedniej procedury,  zbieranie i ocena ofert, rekomenduje wybór wykonawcy oraz monitoruje rezultaty przeprowadzonego postępowania.

Ewa Nakonieczna
Specjalista ds. Raportowania

W PPNT odpowiada za udzielanie i rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania wsparcia oraz zasad realizacji projektu WAB. Zapewnia zabezpieczenie organizacyjne spotkań projektowych, w szczególności Paneli Ekspertów oraz Paneli Kończących proces inkubacji. 

Karolina Smolarek
Specjalista ds. Raportowania

Odpowiada za udzielanie i rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania wsparcia oraz zasad realizacji projektu. Ocena formalna wniosków, obsługa infolinii, czatów, współpraca z ekspertami, recenzentami, managerami, organizacja spotkań informacyjnych, projektowych.

Krzysztof Kruk

Administrator systemów audio-wizualnych.


W projekcie Strefa Pomysłodawcy odpowiada za funkcjonowanie Strefy Fizycznej w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Zapewnia wsparcie techniczne i organizacyjne Strefy Fizycznej.

Marta Bulanda
Ekspert Recenzent |Ekspert Doradca

Absolwentka studiów podyplomowych pn. Akademia Projekt Managera – Zarządzanie projektami. Obecnie pracownik CTT AGH w Krakowie pełniący funkcję koordynatora projektu Digital Innovation Hub z ramienia AGH oraz współpracownik spółki celowej INNOAGH – odpowiedzialny za obszar realizacji projektów badawczych i innowacyjnych oraz tworzenia relacji pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w koordynacji proces naboru uczelnianych projektów innowacyjnych na etapie prac przedwdrożeniowych. 

Aneta Dygas
Ekspert Recenzent | Ekspert Doradca

Ukończyła studia podyplomowe „Przedsiębiorczość technologiczna” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz obsłudze klientów. Obecnie pracuje na stanowisku Brokera ds. przedsiębiorczości akademickiej. Odpowiada za wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, ocenę potencjału wdrożeniowego projektów oraz tworzenie ofert technologicznych. Organizuje również szkolenia oraz spotkania pomiędzy przedstawicielami firm oraz naukowcami.

Ludmiła Frydrych
Manager Inkubacji

Certyfikowany Project Manager (certyfikat IPMA poziom C). Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu modeli biznesowych, pozyskiwania finansowania, rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP oraz startupów technologicznych, a także w zakresie biznesplanów. W Krakowskim Parku Technologicznym zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem startupów technologicznych, przygotowaniem nowych projektów oraz inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców. Wspiera startupy w zakresie opracowania modelu biznesowego, postawieniu hipotez badawczych (biznesowych) weryfikacji stawianych hipotez, opracowania MVP

Dominik Kowal
Koordynator Projektu | Ekspert Recenzent | Ekspert Doradca

Prezes Zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o., Zastępca Dyrektora CTT AGH w Krakowie, pracownik naukowy, nauczyciel akademicki, trener oraz ekspert z zakresu przedsiębiorczości, budowy biznesu opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji procesu pre-akceleracji projektów o potencjale wdrożeniowym. Kierownik studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość technologiczna”. Absolwent programu stażowo-szkoleniowego TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, USA (2013).

Magdalena Prorok
Ekspert Recenzent | Ekspert Doradca

Ekspert z zakresu transferu wiedzy współpracująca z jednostkami naukowymi i biznesem. Autorka lub współautorka ponad 90 projektów biznesowych i biznesowo-naukowych. Doświadczona przedsiębiorczyni znająca meandry prowadzenia biznesu. Autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu zarządzania wiedzą a w szczególności transferu wiedzy.

Justyna Topolska
Manager Inkubacji | Ekspert Recenzent | Ekspert Doradca

Naukowiec na Akademii Górniczo – Hutniczej i od 2017 roku wspiera proces komercjalizacji wyników badań na uczelni jako Wydziałowy Broker Innowacji, a od 2019 roku jako business developer w spółce celowej uczelni INNOAGH Sp. z o.o. Uczestniczyła w projektach B+R zarówno jako naukowiec jak i broker innowacji, specjalizuje się w tworzeniu startupów akademickich. W projekcie będzie wspierać pomysłodawców jako menager inkubacji.

 

Jacek Wawrzynowicz
Koordynator Projektu | Manager Inkubacji | Ekspert Recenzent | Ekspert Doradca

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, broker innowacji i ekspert z zakresu transferu technologii. Kierował kilkunastoma projektami B+R oraz ponad 200 procesami komercjalizacji i wdrażania nowych technologii. Koordynował 49 projektów prac przedwdrożeniowych. Prowadził działalność gospodarczą jako doradca w zakresie transferu technologii. Współautor kilku koncepcji aplikacji komputerowych wdrożonych na rynku.

Izabela Pietrzak-Abucewicz
Manager Inkubacji | Ekspert Recenzent | Ekspert Doradca

Radca prawny, dr nauk prawnych. Autorka publikacji dot. zagadnień prawnych procesu komercjalizacji wyników B+R. Specjalizuje się w obsłudze prawnej: procesów transferu technologii z udziałem przedsiębiorców i uczelni oraz projektów dofinansowanych np. przez NCBR. Prowadzi szkolenia/prezentacje z zakresu problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem transferu wiedzy do gospodarki.

 

Piotr Sajna
Manager Inkubacji | Ekspert Recenzent | Ekspert Doradca

Specjalista ds. komercjalizacji wyników B+R, broker innowacji, ekspert z zakresu transferu technologii.
Koordynował proces wyceny rynkowej blisko 130 technologii. Posiada doświadczenie w pracy networkingowej z naukowcami i przedsiębiorcami oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu transferu technologii. Uczestnik procesów negocjacyjnych warunków umów dotyczących transferu technologii, konsultant modeli i ścieżek komercjalizacji oraz możliwości ochrony praw własności intelektualnej.

Mariusz Lesiecki
Manager Inkubacji | Ekspert Recenzent | Ekspert Doradca

Z wykształcenia biotechnolog i towaroznawca. Obecnie broker innowacji w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu gdzie odpowiada za aktywne wyszukiwanie i wstępną ocenę projektów o potencjale wdrożeniowym. Na co dzień bierze udział w tworzeniu oferty technologicznej Uniwersytetu dla biznesu oraz promocji wyników badań naukowych zmierzających do ich komercjalizacji.

 

Justyna Cięgotura
Manager Inkubacji | Ekspert Recenzent | Ekspert Doradca

Z wykształcenia ekonomista z tytułem MBA w biznesie międzynarodowym. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z biznesem oraz instytucjami nauki w sferze IPR, komercjalizacji i inkubacji przedsiębiorstw. Szeroką wiedzę i praktykę z zakresu transferu technologii zdobyła w USA, po czym przełożyła ją na pracę z polskimi przedsiębiorcami, pomysłodawcami i naukowcami. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie doradztwa innowacyjnego. Silna motywacja, pasja oraz odwaga podejmowania kluczowych decyzji sprawia, że skutecznie wspiera innowatorów w osiąganiu celów.

Bartłomiej Fijałkowski
Ekspert Recenzent | Ekspert Doradca

Rzecznik patentowy. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi obsługę podmiotów komercyjnych i naukowo-badawczych w dziedzinie praw własności przemysłowej, wyceny tych praw, a także komercjalizacji wyników prac B+R. Występuje w postępowaniach dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Łodzi.

Skip to content