RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Home RODO

1. Administratorem danych osobowych Pomysłodawcy i członków zespołu Pomysłodawcy jest Minister właściwy do spraw gospodarki obsługiwany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach jest podmiotem przetwarzającym. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie są dalszymi podmiotami przetwarzającymi.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 są zbierane i przetwarzane przez administratora danych w celach realizacji procesu naboru.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Podane dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom współpracującym w ramach realizacji Projektu.
5. Pomysłodawca ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Pomysłodawca ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Pomysłodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku
niepodania danych niemożliwe jest kontynuowanie procesu aplikacyjnego do Projektu.

Skip to content